თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა : [250] Community home page

Logo

თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ბიბლიოთეკის ელექტრონულ ბაზაში, ძირითადად, წარმოდგენილია ის სახელმძღვანელოები, პუბლიკაციები, სამეცნიერო გამოცემები და სხვა, რომლებიც ამავე სასწავლებლის პედაგოგთა კურსების სილაბუსებშია მითითებული სტუდენტთა ძირითად და დამხმარე სასწავლო მასალად. ელექტრონულ ბიბლიოთეკას აქვს კატალოგი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ამა თუ იმ საჭირო ტექსტის მოძიება. დაგეგმილია ბიბლიოთეკის ელექტრონული ბაზის ეტაპობრივად სრულყოფა

Browse

Collections in this community